Predaj, stavebné pozemky, Gbely 8 729,18 EUR navrhnúť cenu

Pozemok Gbely

Predmetom ocenenia je stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti (spoluvlastníckeho podielu 3/8 Jána Bolebrucha) - lesného pozemku - parcely registra “E“ číslo 9400/1 - lesné pozemky o výmere 3309 m2 zapísanej na liste vlastníctva č. 4373 v k.ú. Gbely, obec: Gbely, okres: Skalica a lesných porastov na oceňovanej nehnuteľnosti za účelom výkonu záložného práva formou dobrovoľnej dražby predmetu dražby podľa zák. č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov. Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce. Na pozemku je viacero ťarch, ktoré sú zapísané na LV č. 4373, k.ú. Gbely. V registri “C“ je oceňovaný pozemok parcela reg. “E“ č. 9400/1 vedený ako lesné pozemky - parcela registra “C“ č. 3460/2, k.ú. Gbely. Zaradenie parcely registra “E“ číslo 9400/1- lesné pozemky o výmere 3309 m2 do JPRL (jednotiek priestorového rozdelenia lesa) a HSLT (hospodárskych súborov lesných tipov) bolo vykonané prekreslením snímok z katastrálnej mapy do porastovej mapy LHC Gbely (platnosť PSL 2008-2017) a pomocou programu Lesnícky GIS. Parcela registra “E“ číslo 9400/1 - lesné pozemky o výmere 3309 m2 zasahuje do dielca 251 a do plochy číslo 130 (iné lesné pozemky). Z hľadiska využívania funkcií je JPRL dielec 251 zaradená do kategórie lesov hospodárskych, tvar lesa vysoký. JPRL dielec 251 patrí do hospodárskeho súboru lesných typov č. 113 - Vlhké hrabové dúbravy na viatych pieskoch. Výpočet u plochy č. 130 bude vykonaný podľa najbližšej JPRL - dielec 251. Časť JPRL - dielec 251 (plocha 2,95 ha) bola podľa údajov obhospodarovateľa Lesy SR, š.p. vyťažená a následne v roku 2013 a 2015 zalesnená.

  • Cena 8 729,18 EURObjekt je v dražbe, cena nie je finála. navrhnúť cenu
  • Vložené 27. 5. 2016
  • Číslo inzerátu AR-06NB-102290 (PSO272/15)
  • Katastrálne územie GBELY

Kontaktovať makléra

Martin Krajiček
Martin Krajiček Správca dražby Telefón: +421232202724 E-mail: krajicek@platitsaoplati.sk
Change the CAPTCHA code
Kontaktovať
Platiť sa oplatí s.r.o Košická 56 82108 Bratisalava Telefón: 02/32202713, 02/32202714 E-mail: drazby@platitsaoplati.sk Web:
 
TOPlist TOPlist