Dražba, rodinný dom, 766 m2, Važec, Nábrežná 48 530,00 EUR navrhnúť cenu

DRAŽBA Rodinný dom na ul. Nábrežná vo Važci, okres Liptovský Mikuláš

Rodinný dom s. č. 882 postavený na parc. č. 2004/2
Predmetná nehnuteľnosť rodinný dom súp. č. 882 sa nachádza na pri vedľajšej obecnej komunikácii ul. Nábrežná v západnej časti obce, južne od hlavného ťahu I/18, južne od futbalového ihriska v obci. Je postavený na usporiadanom pozemku parc. č. 2004/2 podľa LV č. 1386, v intraviláne obce Važec, v okolitej zástavbe pôvodných rodinných domov a ich záhrad, v katastrálnom území Važec, okres Lipt. Mikuláš. Nehnuteľnosť je prístupná priamo od spevnenej obecnej komunikácie ul. Nábrežná cez pozemok - parc. č. 2004/1, zo severnej strany parcely. V lokalite v obci sa nachádzajú z rozvodov inžinierskych sietí - rozvod elektrickej energie, verejného vodovodu, kanalizácie, telefónu. Rodinný dom - súp. č. 882 nachádzajúci sa na pozemku parc. č. 2004/2 kat. územie Važec je trojpodlažný objekt - s plným podpivničením, I. nadzemným podlažím, obytným podkrovím, zastrešený je sedlovou strechou, je jednoduchého pôdorysu v tvare obdĺžnika. V celosti je dom využívaný pre celoročné bývanie a spĺňa kritérium rodinného domu pre jednu bytovú jednotku, s vybudovaným sociálnym a technickým zázemím. Dom je obývaný. Stavba RD bola zrealizovaná a začatá užívať - podľa predloženého dokladu - Kolaudačného rozhodnutia č. SP 99/00530 Zk. zo dňa 21.01.1999, ako aj po zvážení materiálno technického a konštrukčného prevedenia a dispozičného riešenie, v roku 1999. Podľa tohto dokladu rok zodpovedá aj použitým materiálom a prispôsobenému dispozičnému riešeniu. Vek ku dňu ocenenia je 2015-1999=16 rokov. Pristavenie vstupu, bolo podľa dostupných informácií majiteľa zrealizovaná v roku 2000. Jeho vek k dátumu ohodnotenia 2015-2000=15 rokov. Súčasný majiteľ nehnuteľnosť nadobudol na základe kúpnej zmluvy. Predpokladaná životnosť murovaného RD je 80-120 rokov, vzhľadom na stavebno technické riešenie, technický stav zistený pri obhliadke RD, stanovujem životnosť odborným odhadom 100 rokov.
Dispozičné riešenie:
Vchod do RD je hlavným vstupom z jeho čelnej strany, zo severnej strany pozemku p. č. 2004/1, prístupom priamo od obecnej komunikácie. Dom je riešený celkove ako trojpodlažný (I. PP, I. NP., podkrovie). Je tu vytvorená jedna bytová jednotka pre trvalé bývanie s obytnými izbami, kuchyňou, sociálnym a technickým zázemím. Z dispozičného hľadiska sa tu nachádzajú I. PP (suterén) - chodba so schodiskom, práčovňa so sprchou a WC, 3*sklad - komora, kotolňa, dielňa, garáž. I. NP (prízemie) - chodba so schodiskom, obývacia izba, kuchyňa, kúpeľňa, WC, loggia, podkrovie - chodba so schodiskom, 4 obytné izby, WC, šatník s výstupom na pôjd, loggia. Podľa štatistického úradu SR a Opatrenia č. 128/2000 Z.z., ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia stavieb je RD zaradený nasledovne KS 1110 budovy - jedno bytové budovy. JKSO 803 7 budovy na bývanie - rodinné domy zvislá nosná konštrukcia a obvodový plášť murovaný z tehál, tvárnic, blokov.
Rodinný dom je postavený na pásových základoch z prostého betónu prekladaného kameňom, s vodorovnou izoláciou. Izolácia medzi garážou a práčovňou zrejme narušená, čo sa prejavilo na omietke v obidvoch miestnostiach. Zvislé konštrukcie podlaží sú murované z tehál, obvodové murivo hrúbky do 600 mm, a 450, vnútorné nosné konštrukcie 300 mm, deliace konštrukcie tehlové. Rodinný dom je upravený brizolitovou omietkou, sokel z kameň okruhliakov. Strop nad I. PP je železobetónový monolitický doskový, nad I. NP a v podkroví je drevený trámový s násypom a záklopom, podbitie omietnuté. Drevený krov strechy je sedlový, krytina z pozinkovaného plechu. Konštrukcie klampiarske z pozinkovaného plechu strechy úplné, žľaby, zvody, odpady a oplechovanie parapetov tiež z pozinkovaného plechu. Omietky sú hladké, v soklovej časti hladké vápenno cementové. Vnútorné omietky vápenno-cementové hladké, keramické obklady v práčovni, sprche, WC, v kuchyni, v kúpeľni vo WC. Schodište železobetónové s povrchovou úpravou stupňov - drevené stupne, podstupne z OSB dosiek. Výplne dverových otvorov v podlažiach hladké, resp. presklené v oceľových zárubniach . Výplne okenných a balkónových otvorov v nadzemných podlažiach prevažne drevené dvojité so žalúziami, a exteriérovými roletami. Podlahy v I. PP prevažne betónové a v soc. zariadení keramická dlažby, v obytných miestnostiach I. NP a podkrovia z OSB dosiek, v sociálnych priestoroch je keramická dlažba. Vykurovanie je ústredné teplovodné cez oceľové článkové radiátory napojené na plynový kotol ÚK (je pre poruchu nefunkčný) Vykurovanie zabezpečuje aj krbová teplovzdušná vložka. Elektrická inštalácia svetelná i motorická istená automatickými ističmi. Rozvody vody v pozinkovaných rúrach studenej i teplej vody, zdroj teplej úžitkovej vody je elektrický akumulačný bojler osadený v kotolni I.PP. Kanalizácia v liatine. Dom je napojený na elektrickú verejnú sieť, na vodovodnú sieť prípojkou a na kanalizáciu kanalizačnou prípojkou.
POPIS PODLAŽÍ:
1. Podzemné podlažie:
Stavba rodinného domu je zrealizovaná na základových betónových pásoch s vodorovnou hydroizoláciou. Priemerná niveleta PP je nad 1,00 m od povrchu terénu. Obvodové nosné murivo I. PP je tehlové, v skladobnej hrúbke do 0,60 m. Deliace konštrukcie podlažia sú murované z tehál. Vnútorné omietky sú vápenno cementové. Strop podlažia je železobetónový monolitický s rovným podhľadom. Klampiarske konštrukcie parapetov sú z pozinkovaného plechu. Schodisková konštrukcia je železobetónová monolitická s úpravou stupňov drevenými doskami, podstupňov OSB doskami. Dvere v podlaží sú prevažne hladké, v oceľových zárubniach. Okná sú drevené dvojité. Podlahy v I PP sú prevedené ako betónová mazanina s cementovým poterom, v práčovni, WC a chodbe je keramická dlažba. Vnútorné steny sú upravené vápenno cementovou hladkou omietkou. V práčovni, v sprche a vo WC je keramický obklad. Vo WC bez umývadla je osadené WC kombi s dolnou nádržkou, v práčovni je osadená vaňa s pákovou vaňovou batériou so sprchou, keramické umývadlo s pákovou batériou. V kotolni je osadený plynový kotol na zemný plyn - pokazený, mimo prevádzku a elektrický akumulačný bojler. ÚJ je teplovodné - ale boli zdemontované oceľové článkové radiátory. Rozvody teplej a studenej vody sú v pozinkovaných rúrach, rozvody kanalizácie sú v kamenine. Rozvody elektrickej svetelnej aj motorickej energie, zabezpečené ističmi. V miestnosti práčovne je na murive od garáže viditeľné narušenie izolácie - pôvodne zamoknutie steny, teraz vysušené.
1. Nadzemné podlažie:
Stavba RD osadená na základových betónových pásoch s vodorovnou hydroizoláciou, Obvodové nosné murivo I. NP je klasicky murované z pálených tehál v skladobnej hrúbke do 0,40 m. Deliace konštrukcie podlažia sú murované tehlové. Vnútorné omietky sú zrealizované klasické vápenocementové. Strop podlažia je drevený trámový so záklopom, podbitím s rovným podhľadom. Drevený tesársky krov a strešná konštrukcia je sedlová , strecha pokrytá pozinkovanou krytinou. Klampiarske konštrukcie strechy sú úplné z pozinkovaného plechu, žľaby a zvody parapety sú tiež z pozinkovaného plechu. Vonkajšia úprava fasády je zrealizovaná brizolitovou omietkou, sokel z kameňa - guliačov. Schody sú železobetónové s drevenými nástupnicami a podstupnicami z OSB dosiek.. Dvere v podlaží sú drevené výplňové a presklené v oceľových zárubniach. Okná a balkónové dvere sú drevené dvojité s interiérovými žalúziami a vonkajšími roletami. Podlahy v I NP sú prevedené z OSB dosiek, v kúpeľni, vo WC a okolo krbu je keramická dlažba. Vnútorné steny sú upravené omietkou a maľbami. Kúrenie je ústredné, teplovodné cez oceľové článkové radiátory. Kúrenie je zabezpečené aj krbovou vložkou s prieduchmi. Rozvody elektrickej svetelnej aj motorickej energie , istené automatickými ističmi. Rozvod teplej a studenej vody je v pozinkovaných rúrach, rozvody kanalizácie sú v liatine. V garáži na úrovni terénu sú osadené drevené otváravé garážové vráta. V kuchyni je osadená kuchynská linka na báze dreva s nerezovým drezom s odkvapkávačom s pákovou batériou, celoelektrický šporák so sklo keramickou doskou, umývačka riadu. Za linkou a šporákom je keramický obklad. V kúpeľni s keramickým obkladom do 2,0 m je osadená vaňa s pákovou vaňovou batériou so sprškou, je osadené keramické umývadlo s pákovou batériou. Vo WC je osadené keramické WC kombi s dolnou nádržkou. Pri zadnom vstupe je osadená rozvodná skriňa. Z obývačky je prístupná loggia. Zo severnej strany je pristavený vstup 1,50*2,50 m.
1. Podkrovie:
Obvodové nosné murivo podkrovia je tehlové, v skladobnej hrúbke do 0,40 m. Deliace konštrukcie podlažia sú murované z tehál. Vnútorné omietky sú vápenno cementové. Strop podlažia je drevený trámový s rovným podhľadom. Klampiarske konštrukcie parapetov sú z pozinkovaného plechu. Dvere v podlaží sú prevažne drevené výplňové, resp. presklené, v oceľových zárubniach. Okná a balkónové dreve sú drevené dvojité s interiérovými žalúziami a vonkajšími roletami. Podlahy v izbách sú z OSB dosiek vo WC je keramická dlažba. Vnútorné steny sú upravené vápenno cementovou hladkou omietkou. Vo WC je keramický obklad. Vo WC s umývadlom je osadené WC kombi s dolnou nádržkou, keramické umývadlo s pákovou batériou. Rozvody teplej a studenej vody sú v pozinkovaných rúrach, rozvody kanalizácie sú v kamenine. Rozvody elektrickej svetelnej energie, zabezpečené ističmi. V miestnosti skladu - šatníka je výlez do pôvodného priestoru rebríkom. Z izby je prístupná loggia.

Pozemky
Jedná sa o pozemky parc. č. 2004/1, 2004/5 evidované na liste vlastníctva č. 1386 Správy katastra Lipt. Mikuláš, ktoré sú vedené v evidencii ako zastavané plochy a nádvoria v intraviláne obce Važec, katastrálne územie Važec, okres Lipt. Mikuláš. Sú vo výlučnom vlastníctve majiteľa, je vlastnícky vysporiadaný. Pozemky v zastavanom území obce, na ktorom je fyzicky postavený RD s. č. 882 vrátane príslušenstva. Terén je prevažne rovinatý. Prístup je z obecnej spevnenej komunikácie. Obec sa nachádza v najvýchodnejšej časti Liptovskej kotliny a zároveň regiónu Liptov. Leží v údolí Bieleho Váhu, južne od obce sa dvíhajú Kozie chrbty, severne sa terén dvíha k svahom západotatranským štítom. Západne leží chotár Východnej, severne chotár mesta Vysoké Tatry, východne Štrby a na juhu Liptovskej Tepličky. Severným okrajom Važca prechádza železničná trať Žilina – Košice a cesta I/18, ktorá na severovýchode križuje diaľnicu D1. Centrom obce vedie cesta III. triedy do Štrby. Najbližšie letisko sa nachádza v Poprade.

 • Cena 48 530,00 EUR navrhnúť cenu
 • Vložené 15. 1. 2016
 • Číslo inzerátu AR-0B79-100455 (302413)
 • Lokalita Nábrežná
 • Dobrovolná dražba Nie
 • Forma vlastníctva osobné
 • Celková úžitková plocha 766 m2
 • Výmera pozemku celkom 766 m2
 • Zastavaná plocha 766 m2
 • Spôsob kúrenia ústredné - plynové

Kontaktovať makléra

LICITOR group, a.s
LICITOR group, a.s Telefón: +421918834834 E-mail: drazby@licitor.sk
Change the CAPTCHA code
Kontaktovať
Licitor reality, s.r.o. Sládkovičova 6 01001 Zilina Telefón: +421918900100 E-mail: mmicura@lrolkova.sk Web:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 

Podobné reality

Rodinný dom, Dražba, Važec - Važec

Dražba, rodinný dom, 277 m2

Važec, Važec 55 000,00 EUR

TOPlist TOPlist