Dražba, rodinný dom, Nitrianske Rudno, Hviezdoslavova 33 000,00 EUR navrhnúť cenu

DRAŽBA rodinný dom s príslušenstvom, Nitrianske Rudno - Ul. Hviezdoslavova

Rodinný dom, s. č. 377, ul. Hviezdoslavova, Nitrianske Rudno

Rodinný dom súp. č. 377 na parc. č. 1048 nachádzajúci sa v obci Nitrianske Rudno, okres Prievidza, v obytnej časti obce. Prístup k rodinnému domu je z miestnej komunikácie. Objekt je klasifikovaný ako rodinný dom, nakoľko viac ako polovica podlahovej plochy všetkých miestností je určená na bývanie. Rodinný dom je čiastočne podpivničený, má jedno nadzemné podlažie a zastrešený je sedlovou strechou.

Rodinný dom bol daný do užívania podľa ZP č. 246/2015 v roku 1965. Životnosť rodinného domu vzhľadom k použitým materiálom je 100 rokov. Výpočet technickej hodnoty nehnuteľnosti bol urobený na základe vizuálnej obhliadky exteriérov, sprístupnenej časti interiérov rodinného domu a predloženého znaleckého posudku č. 246/2015.Dispozičné riešenie:

v 1.podzemnom podlaží sa nachádza pivnica, kotolňa, sklad, chodba,

v 1.nadzemnom podlaží 3x izba, chodba, schodisko, kuchyňa, kúpeľňa, WC, špajza, predsieň.Technické riešenie:

? Základy – 1. NP – betónové – objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou

? Zvislé nosné konštrukcie – 1. PP – z monolitického betónu; 1. NP – murované z tehál (plná, metrická, tvárnice typu CD, porotherm) v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm; deliace konštrukcie – 1. PP, 1. NP – tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)

? Vodorovné nosné konštrukcie – stropy – 1. PP – s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické; 1. NP – s rovným podhľadom drevené trámové

? Schodisko – 1. NP – liate terazzo, betónová, keramická dlažba

? Strecha – krovy – 1. NP – väznicové sedlové; krytiny strechy na krove – 1. NP – pálené škridlové obyčajné jednodrážkové; klampiarske konštrukcie strechy – 1. NP – z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody, záveterné lišty

? Úpravy vonkajších povrchov – fasádne omietky – 1. PP, 1. NP – škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok

? Úpravy vnútorných povrchov – vnútorné omietky – 1. PP, 1. NP – vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady – 1. NP – prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky; 1. NP – vane; 1. NP –

kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene)

? Výplne otvorov – dvere – 1. PP, 1. NP – hladké plné alebo zasklené; okná – 1. PP – jednoduché drevené; 1. NP – dvojité drevené s doskovým ostením s dvojvrstv. zasklením; okenice a vonkajšie rolety – 1. NP – plastové

? Podlahy – podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) – 1. NP – palubovky a podlahy ost. miestností – 1. PP – cementový poter; 1. NP – keramické dlažby

? Vybavenie kuchýň – 1. NP – plynový sporák, sporák na propán-bután; 1. NP – sporák na tuhé palivo; 1. NP – drezové umývadlo nerezové; 1. NP – kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)

? Vybavenie kúpeľní – 1. NP – vaňa oceľová smaltovaná; vodovodné batérie – 1. NP – pákové nerezové so sprchou; 1. NP – pákové nerezové; záchod – 1. NP – splachovací bez umývadla

? Vykurovanie – ústredné vykurovanie – 1. NP – teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi – oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania – 1. PP – kotol ústredného vykurovania na plyn,

? Vnútorné rozvody vody – 1. PP – z pozinkovaného potrubia len studenej vody; 1. NP – z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody – 1. NP – zásobníkový ohrievač elektrický

? Vnútorné rozvody kanalizácie – 1. NP – kameninové potrubie

? Vnútorné rozvody elektroinštalácie – elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) – 1. PP, 1. NP – svetelná, motorická; 1. NP – bleskozvod; elektrický rozvádzač – 1. NP – s automatickým istením

? Vnútorné rozvody plynu – 1. PP, 1. NP – rozvod svietiplynu alebo zemného plynuDom bol v čase obhliadky napojený na inžinierske siete – vodu, elektrinu, plyn (plyn bol dočasne odpojený na žiadosť vlastníkov, ale prípojka bola realizovaná) a kanalizáciu. Dom sa nachádza v obci Nitrianske Rudno, okres Prievidza, v obytnej časti obce s dobrou dostupnosťou do centra obce a do okresného mesta, v oblasti s vyrovnaným dopytom a ponukou o kúpu tohto typu nehnuteľností v tejto lokalite.Podlažie Začiatok užívania Výpočet zastavanej plochy ZP (m2) Kzp
1. PP 1965 1,2*(5,9*4,9+2,5*4,4+4,5*6,2) 81,37 120/81,37=1,475
2. NP 1965 10,1*11,1+2,5*7,05 129,74 120/129,74=0,925

Garáž na parc. č. 1048 k. ú. Nitrianske Rudno

Predmetom ohodnotenia je garáž bez súpisného čísla, ktorá je umiestnená na pozemku parc. č. 1048. Bola vybudovaná v roku 1965 a má jedno nadzemné podlažie. Stavba je zakreslená na katastrálnej mape, ale nie je zapísaná na liste vlastníctva.Technické riešenie:

? základové pásy,

? zvislé konštrukcie – tehla do hr. 30 cm,

? stropy – betónové, krov – sedlový,

? krytina – obyčajná pálená, klampiarske konštrukcie –pozinkovaný plech,

? vonkajšia úprava povrchu – brizolit,

? vnútorná úprava povrchu – vápenné hladká,

? dvere – rámové,

? okná – jednoduché drevené,

? podlahy – cementový poter,

? elektroinštalácia – svetelná aj motorická,

? vráta – oceľové,

? vykurovanie – na tuhé palivo,

Životnosť plota je stanovená odborným odhadom na 80 rokov.Podlažie Zač. užíva. Výpočet zp. ZP (m2) kzp
1. NP 1965 7,65*3,55+1,0*1,75 28,91 18/28,91=0,623Plot od ulice na parc. č. 1048

Predmetom ohodnotenia je plot od ulice bol vybudovaný v roku 1985 v celkovej dĺžke plotu je 33,4 m, výška plotu je 1,15 m. Konštrukciu plotu tvorí betónová podmurovka s oceľovými stĺpikmi, na ktorých je rámové pletivo, v plote sú jedny plotové vráta a dvoje plotové vrátka. Životnosť plota je stanovená odborným odhadom na 60 rokov.Plot okolo záhrady na prac. č. 1049

Predmetom ohodnotenia je plot okolo záhrady za rodinným domom bol vybudovaný v roku 1990 v celkovej dĺžke plotu je 58,5 m. Konštrukciu plotu tvoria betónové základy, betónová podmurovka, oceľové stĺpiky s výplňou plotu z o strojového pletiva. Životnosť plota je stanovená odborným odhadom na 50 rokov.Prípojka vody na parc. č. 1048

Zásobovanie pitnou vodou je riešené z verejného vodovodu vedeného, odkiaľ je vedená vodovodná prípojka do domu v dĺžke 12,5 bm. Dokumentácia so zakreslenou trasou vedenia vodovodnej prípojky nebola znalcovi poskytnutá. Prípojka je prevedená z PVC rúr DN 25 mm. Životnosť vodovodnej prípojky je stanovená odborným odhadom na 60 rokov.Prípojka kanalizácie do žumpy parc. č. 1048

Kanalizačná prípojka pre splaškovú odpadovú vodu je odvedená z rodinného domu žumpy. Dokumentácia so zakreslenou trasou vedenia kanalizačnej prípojky nebola znalcovi poskytnutá. Celková dĺžka splaškovej kanalizácie je 6,5 bm. Je z kameninového potrubia DN 125 mm. Životnosť vonkajšej úpravy je stanovená odborným odhadom na 70 rokov.Žumpa na parc. č. 1048

Žumpa sa nachádza na parc. č. 1048. Bola vybudovaná ako železobetónová monolitická nádrž s oceľovým poklopom a slúži na zachytávanie odpadových a splaškových vôd. Žumpa boli realizované v roku 1965. Životnosť žumpy je stanovená odborným odhadom na 65 rokov.

Prípojka plynu na parc. č. 1048

Plynová prípojka je napojená na verejný rozvod plynu v celkovej dĺžke 16,0 bm. Dokumentácia so zakreslenou trasou vedenia plynovej prípojky nebola znalcovi poskytnutá. Je prevedená z rúr DN 25 mm, ktorá bola realizovaná v roku 1984. Životnosť plynovej prípojky je stanovená odborným odhadom na 50 rokov.Elektrická prípojka NN na parc. č. 1048

Elektrická prípojka NN je riešená vzdušná Cu 4*10 mm*mm celkovej dĺžky 18,0 bm. Životnosť vonkajšej úpravy je stanovená odborným odhadom na 60 rokov.Spevnené plochy – betónové na parc. č. 1048

Predmetom ohodnotenia sú spevnené plochy na pozemku parc. č. 1048 okolo domu, ktoré sú vyhotovené z monolitického betónu hr. do 150 mm. Životnosť vonkajšej úpravy je stanovená odborným odhadom na 80 rokov.Vonkajšie schody na parc. č. 1048

Schody prekonávajú výškový rozdiel medzi úrovňou vstupu do domu a úrovňou terénu. Životnosť vonkajšej úpravy je stanovená odborným odhadom na 70 rokov.Pozemok C KN č. 1048 a 1049

Predmetom ohodnotenia je pozemok situovaný v zastavanom území časti obce Nitrianske Rudno na ulici Hviezdoslavova, katastrálne územie Nitrianske Rudno, okres Prievidza. Predmetom ohodnotenia sú pozemky parc. č. 1048 a č. 1049. Pozemky sú s možnosťou napojenia na technickú infraštruktúru a to na elektriku, telefón, plyn, kanalizáciu a vodu. Pozitívny vplyv na všeobecnú hodnotu pozemku má jeho poloha v rámci sídelného útvaru a dopravná dostupnosť autom do 20 min alebo prímestským autobusom do Prievidze.Parcela Druh po. Vzorec Spolu výmera (m2) Podiel Výmera (m2)
1048 Zastavané plochy a nádvoria 463 463,00 1/1 463,00
1049 záhrady 478 478,00 1/1 478,00
Spolu výmera 941,00

 • Cena 33 000,00 EUR navrhnúť cenu
 • Vložené 15. 1. 2016
 • Číslo inzerátu AR-0B79-100386 (303715)
 • Lokalita Hviezdoslavova
 • Dátum a čas dražby 28. 6. 2017
 • Miesto dražby sídlo dražobníka: Sládkovičova
 • Predmet dražby DRAŽBA rodinný dom s príslušenstvom, Nitrianske Rudno - Ul. Hviezdoslavova
 • Dražobná zábezpeka 5000
 • Dobrovolná dražba Nie
 • Dátum 1. verejnej obhliadky 2017-06-07 00:00
 • Dátum 2. verejnej obhliadky 2017-06-14 00:00
 • Zastavaná plocha 941 m2
 • Celková podlah.plocha 198 m2
 • Výťah Nie
 • Telefón nie je
 • Kanalizačná prípojka nie je
 • Elektrická prípojka nie je
 • Plynová prípojka nie je
 • Vodovodná prípojka nie je
 • Balkón Nie
 • Lodžia Nie
 • Terasa Nie
 • Celková úžitková plocha 941 m2
 • Forma vlastníctva osobné
 • Výmera pozemku celkom 941 m2

Kontaktovať makléra

Zuzana Sobolova
Zuzana Sobolova Telefón: +421918834834 E-mail: drazby@licitor.sk
Change the CAPTCHA code
Kontaktovať
Licitor reality, s.r.o. Sládkovičova 6 01001 Zilina Telefón: +421918900100 E-mail: mmicura@lrolkova.sk Web:
 
TOPlist TOPlist