Dražba, rodinný dom, 648 m2, Liptovský Hrádok, Pod Lipami 42 700,00 EUR navrhnúť cenu

DRAŽBA Rodinný dom na ulici Pod Lipami, Liptovský Hrádok

Rodinný dom č. 98 na ulici Pod Lipami, Liptovský Hrádok

Predmetná nehnuteľnosť vedená na LV č. 8 kat. územie Liptovský Hrárok – rodinný dom súp. č. 98 sa nachádza v meste Liptovský Hrádok na parc. č. 82/1 k. ú. Liptovský Hrádok, v jeho južnej časti, v lokalite zástavby rodinnými a obytnými domami na ulici Pod Lipami, v rovinatom teréne, v pôvodnej zástavbe rodinných domov – pamiatkovej zóne, na okraji lokality na bývanie. Je prístupný od spevnenej miestnej asfaltovej komunikácie, z juhovýchodnej strany parcely, cez parcelu C KN č. 67/3 na ktorú má vlastník v LV vyznačené vecné bremeno spočívajúce v práve prechodu. V lokalite v obci sa nachádzajú z rozvodov inžinierskych sietí – rozvody elektrickej energie, verejného vodovodu, verejnej kanalizácie, telekomunikačných rozvodov a zemného plynu. Dom je napojený na verejný vodovod, verejnú kanalizáciu, elektriku. Je možnosť napojenia aj na zemný plyn. Z juhovýchodnej strany je prestavaný murovaný plot susedného domu. Rodinný dom – súp. č. 98 nachádzajúci sa na pozemku parc. č. 82/1 kat. územie Lipt. Hrádok je dvojpodlažný objekt – bez podpivničenia, s I. nadzemným podlažím, čiastočne obytným podkrovím a pôjdnym priestorom. Je jednoduchého pôdorysu v tvare “L”. V celosti bol dom využívaný pre rodinné bývanie a spĺňa kritérium rodinného domu, pre jednu bytovú jednotku, s obytnými izbami, vybudovaným sociálnym a technickým zázemím. V čase obhliadky a podľa vyjadrenia majiteľov, je cca od začiatku decembra neobývaný. Súčasný majiteľ dom nadobudol Kúpnou zmluvou zo dňa 15.08.2012. Doklady o veku pôvodného RD sa nezachovali, vek je určený na základe predloženého Potvrdenia o veku stavby RD, vydaného Mestom Liptovský Hrádok dňa 12.1.2011 pod č. j. Výst. 15/2011-EZ, v ktorom je uvedené, že stavba bola postavená v roku 1932. V roku 1968 bola na základe Rozhodnutia o prípustnosti stavby č. Výst. 75/1968 vydanom MNV – odbor výstavby v Lipt. Hrádku, zrealizovaná prístavba, nadstavba a rekonštrukcia RD. V roku 2000 bol osadený nový zdroj ÚK – elektrický kotol PROTHERM, elektrický bojler, bola zrealizovaná nová elektrická a kanalizačná prípojka. V roku 2012 boli zrealizované nové omietky v dvoch predných izbách I. NP. Po kúpe v roku 2012 boli zrealizované plávajúce podlahy v predných dvoch izbách I. NP. na chodbe a v kuchyni, kde okolo šporáku bola položená keramická dlažba, tiež na strope v izbách bola natiahnutá nová stierka. Strop v kuchyni bol zateplený 5 cm polystyrénom. Predpokladaná životnosť murovaného RD je 80-120 rokov, vzhľadom na stavebno-technické riešenie, technický stav zistený pri obhliadke vyplývajúci z prác realizovaných na RD, životnosť je stanovená odborným odhadom 100 rokov.

Dispozičné riešenie:

Vchod do RD je od uličnej časti hlavným vstupom z jeho severozápadnej strany – pristaveným vstupom. Dom je riešený celkove ako dvojpodlažný bez podpivničenia, s jedným nadzemným podlažím, čiastočným obytným podkrovím a pôjdnym priestorom. Z dispozičného hľadiska oceňovaný objekt predstavuje jednu bytovú jednotku pre trvalé bývanie – s obytnými izbami, kuchyňou, sociálnym a technickým zázemím. Z dispozičného hľadiska sa tu nachádzajú:

1.NP (prízemie) – zádverie, hala so schodiskom do podkrovia, 3*obytné izby, kuchyňa, špajza, kúpeľňa s WC.

Podkrovie – izba, chodba, schodiskový priestor, balkón.

Technický popis nehnuteľnosti:

1.NP: Rodinný dom je postavený na monolitických základových pásoch z prostého betónu prekladaného kameňom, s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Priemerná výška podmurovky 30 cm. Obvodové nosné zvislé konštrukcie I. NP pôvodného RD sú prevažne realizované z kamenného muriva hr. 70 cm, prístavba je murovaná, z tehlového muriva skladobnej hr. do 40 cm. Deliace konštrukcie I. NP sú murované tehlové. Strop nad I. nadzemným podlažím je drevený trámový so záklopom a rovným omietnutým podhľadom. Schodisko do podkrovia je drevené schodnicové z červeného smreka s podstupnicami. Krov drevený tesársky, strecha valbová s rohovou manzardou pokrytá škridlou, nad manzardou je pozinkovaný plech. Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu strechy úplné, žľaby, zvody aj oplechovanie parapetov. Rodinný dom je upravený škrabaným brizolitom. Úprava vnútorných povrchov – omietky vnútorné vápenné, štukové,, keramický obklad v kuchyni a kúpeľni, drevený obklad v hale. Výplne dverových otvorov – hladké, resp. presklené dvere v oceľových zárubniach, výplne okenných otvorov v I. NP okná drevené dvojité s doskovým ostením. Podlahy v I. NP nové lamino plávajúca podlaha v dvoch izbách, hale a kuchyni, v tretej izbe je palubovka, v kúpeľni s WC je keramická dlažba. V kuchyni v I. NP je osadená kuchynská linka na báze dreva s nerezovým drezom s odkvapkávačom, pákovou batériou, celoelektrický šporák nad ktorým je digestor a šporák na pevné palivo. Za linkou a šporákmi je keramický obklad. V obloženej spoločnej kúpeľni s WC v I. NP je keramické umývadlo s klasickou batériou, obložená oceľová smaltovaná vaňa, keramické WC s hornou nádržkou, zdroj TÚV – elektrický akumulačný bojler. Vykurovanie je ústredné teplovodné cez oceľové článkové radiátory v izbách a panelový v hale a kuchyni. V hale je kozub s otvoreným ohniskom, medzi dvoma prednými izbami je postavená kachľová pec. V kotolni je osadený zdroj ÚK – elektrický kotol PROTHERM a druhý kotol na pevné palivo liatinový VIADRIS 22U. Elektrická inštalácia svetelná i motorická istená keramickými poistkami. Rozvody vody v pozinkovaných rúrach.

Podkrovie: Obvodové murivo je realizované z tehlového muriva v skladobnej hrúbke do 40 cm, strop drevený trámový. Vnútorné steny upravené vápennou štukovou omietkou, fasádu tvorí škrabaný brizolit, podlaha v izbe je palubovka, v chodbe keramická dlažba. Výplne otvorov – okno dvojité drevené s doskovým ostením, dvere plné hladké. V chodbe je osadené keramické umývadlo. Vykurovanie je ústredné teplovodné cez oceľový článkový radiátor.Hospodárska stavba na parc. č. 82/1

Predmetná nehnuteľnosť pristavená severozápadne k RD na spoločnom pozemku parc. č. 82/11 v intraviláne obce Liptovský Hrádok, v okolitej zástavbe rodinných domov a ich záhrad, v katastrálnom území Liptovský Hrádok. Jedná sa o pristavený jednopodlažný objekt so sedlovou strechou, jednoduchého pôdorysu takmer v tvare obdĺžnika. K veku nehnuteľnosti nebol znalcovi predložený žiadny doklad. Stavba, podľa dostupných informácií majiteľa, bola zrealizovaná a začatá užívať od roku 1968. Je v stavebno-technickom stave, ktorý zodpovedá jeho veku. Vek ku dňu ocenenia je 2015-1968=47 rokov. Prvky dlhodobej životnosti nevykazujú vonkajšie znaky porúch. Predpokladaná životnosť murovaných vedľajších stavieb je 80, vzhľadom na technický stav zistený pri obhliadke, životnosť je stanovená na 80 rokov. Objekt dispozične pozostáva z dvoch skladov a letnej kuchyne. Objekt je založený na betónových základových pásoch. steny sú zrealizované zo škvarobetónových tvárnic, strop drevený trámčekový s podhľadom. Krov drevený sedlový pokrytý pálenou škridlou. Fasáda je zo škrabaného brizolitu, vnútorné omietky sú vápenné hladké. Okná drevené , zdvojené, dvere výplňové a drevené latkové, podlahy hrubé betónové, elektroinštalácia svetelná a motorická, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. V letnej kuchyni je šporák na tuhé palivo.Pozemok

Jedná sa o pozemky parc. č. 82/1 a 87/1 evidované na liste vlastníctva č. 8, OÚ Liptovský Mikuláš – katastrálny odbor, ktoré sú vedené v evidencii v intraviláne obce Liptovský Hrádok, katastrálne územie Lipt. Hrádok. Pozemky sa nachádzajú v zastavanom území obce a sú rovinaté. Predmetný pozemok 82/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 459 m2 je čiastočne zastavaný rodinným domom súp. č. 98 a hospodárskou stavbou a pozemkom parc. č. 87/1 záhrady o výmere 189 m2 – na ulici Pod Lipami, juhovýchodne od centra mesta Liptovský Hrádok, v intraviláne obce Lipt. Hrádok, katastrálne územie Lipt. Hrádok, okres Liptovský Mikuláš. v zastavanom území obce. Prístupný je z asfaltovej miestnej komunikácie z juhovýchodnej strany, cez pozemok parc. č. 67/3 (vlastník Lesy SR, š.p.) na ktorý je zriadené vecné bremeno spočívajúce v práve prechodu. Pozemky je možné napojiť na všetky inžinierske siete, miestnu asfaltovú komunikáciu. RD sa nachádza cca 400 m od mestského kultúrneho strediska, polikliniky, polície, cca 300 m od 2 základných škôl a 2 materských škôl, stredných škôl, cca 500 m od železničnej a autobusovej stanici, cca 500 m od Mestského úradu a bánk.

 • Cena 42 700,00 EUR navrhnúť cenu
 • Vložené 17. 3. 2016
 • Číslo inzerátu AR-0B79-100494 (204415)
 • Lokalita Pod Lipami
 • Dobrovolná dražba Nie
 • Forma vlastníctva osobné
 • Celková úžitková plocha 648 m2
 • Výmera pozemku celkom 648 m2
 • Celková podlah.plocha 648 m2
 • Zastavaná plocha 648 m2
 • Spôsob kúrenia ústredné - plynové

Kontaktovať RK


Dbáme na ochranu osobných údajov, viac informácií nájdete tu 
Change the CAPTCHA code
Kontaktovať
Licitor reality, s.r.o. Sládkovičova 6 01001 Zilina Telefón: +421 907 854 587, +421 918 900 100 E-mail: lrolkova@licitor.sk Web:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 
TOPlist TOPlist