Predaj, iný komerčný objekt, Nové Zámky 66 000,00 EUR navrhnúť cenu

Podnikateľský objekt Nové Zámky

Najnižšie podanie
66 000,00
Dátum a čas dražby:
23.01.2017 09:30
Miesto dražby
Reštaurácia Penzión ARTIN, salónik na prízemí, Svätourbanská 107/37, 949 01 Nitra, okres Nitra, Nitriansky kraj.
Dražobná zábezpeka
10 000,00
Dobrovolná dražba
Áno
Dátum 2. verejnej obhliadky
17.01.2017 10:00

Dražba viacúčelovej budovy súpisné č. 864, postavenej na parcele č. 397.
Predmetom dražby je aj pozemok o celkovej výmere 1107 m2.

BYTOVÉ A NEBYTOVÉ BUDOVY (HALY)
Predajňa a príslušenstvo
Hodnotený objekt predajne spotrebného tovaru a príslušenstva predajne bol pôvodne rodinný dom, podľa dokladu, vydaného Mestským úradom Nové Zámky, postavený a daný do užívania v roku 1908. Na základe Rozhodnutia odboru životného prostredia Okresného úradu v Nových Zámkoch č. 2001/17196-03-Sa zo dňa 22.08.2001 bola povolená zmena jeho využitia na viacúčelovú budovu. Následne v roku 2005 bola predná časť objektu upravená na predajňu elektrospotrebičov, najmä bielej techniky. Zadná, samostatná časť s garážami a skladmi je hodnotená osobitne. Predajňa s príslušenstvom je pozemný, čiastočne podpivničený objekt s prízemím, bez vybaveného podkrovia. Stavba je osadená na kamenných základoch bez izolácie. Murivo suterénu je kamenné, strop nad suterénom je klenba. Obvodové a nosné múry prízemia sú z pálených tehál. Strop nad prízemím je s rovným podhľadom, drevený, trámový, s podbíjaním a záklopom. Objekt je zastrešený sedlovou strechou. Krov strechy je riešený ako prienik dvoch sedlových striech so stojatými stolicami. Strešná krytina sú obyčajné jednodrážkové pálené škridly na latách. Tepelná izolácia stropu nad prízemím je škvarový násyp. Klampiarske konštrukcie sú z oceľového pozinkovaného plechu. Schody spájajúce prízemie so suterénom a povalou sú schodnicové, z mäkkého dreva, bez podstupníc. Vonkajšie fasádne omietky sú vápennocementové štukové s farebným náterom. Deliace konštrukcie sú z pálených tehál. Vnútorné omietky sú vápenno-cementové štukové. Keramické obklady sú v sociálnych priestoroch do výšky 180 cm. Vchodové dvere a výklad sú plastové, zasklené izolačným dvojsklom. Ostatné dvere sú dyhované, s výplňou alebo čiastočne presklené, osadené do oceľových zárubní. Okná sú drevené zdvojené, zabezpečené oceľovými mrežami. Na podlahách v objekte je keramická dlažba. Vykurovanie objektu je ústredné, teplovodné, radiátormi, pripojené na dva kotle ÚK. Vykurovacím médiom pre kotol ústredného kúrenia je zemný plyn. V objekte je zrealizovaný rozvod pitnej vody, centrálne pripravovanej teplej úžitkovej vody, kanalizácie, zemného plynu, elektrickej energie a bleskozvod.
Garáže a sklady
Garáže a sklady boli pôvodne hospodárskymi budovami postavenými v roku 1940 ako príslušenstvo k rodinnému domu. Pri zmene účelu využitia boli prebudované na garáže pre osobné motorové vozidlá a sklady. Stavba je jednoduchý objekt situovaný za predajňou, s ktorou má spoločnú stenu.
Objekt je osadený na betónových základoch a betónovej podmurovke. Obvodové murivo je z pálených tehál. Strop je drevený, trámový s rovným podhľadom, s podbíjaním a záklopom. Krov strechy je sedlový so stojatou stolicou. Strešnou krytinou sú obyčajné jednodrážkové pálené škridly. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšie a vnútorné omietky stien sú vápenno-cementové hladké. Podlaha je betónová. Okná sú jednoduché, drevené, dvere sú drevené zvlakové a vráta sú dvojkrídlové oceľové otváracie. V objekte je zrealizovaný svetelný a motorický rozvod elektrického prúdu. Ďalšie konštrukcie sa nevyskytujú.
PRÍSLUŠENSTVO
Plot predný - murivo
Plot vedľa priečelia objektu a v prednej časti pozemku je murovaný z pálených tehál, čiastočne omietnutý hladkou vápenno-cementovou omietkou. Osadený je na základoch a podmurovke z monolitického betónu. Celková dĺžka plotu je 20,10 m a výška murovanej výplne je 2,40 m. Do plotu sú z čelnej strany osadené plné plechové dvojkrídlové vráta a plné plechové vrátka dĺžky 1,0 m. Plot bol zrealizovaný v roku 1960 a jeho životnosť odhadujem na 60 rokov.
Plot bočný a zadný - vlnitý plech
Plot bočný a zadný oddeľuje pozemok od susedných parciel. Celková dĺžka plotu je 71,8 m a výška výplne 1,8 m. Vyhotovený je z vlnitého plechu prichyteného na oceľové zvlaky. Zvlaky sú uchytené medzi oceľové stĺpy osadené do základov hĺbky 50 cm a podmurovky priemernej výšky 25 cm z monolitického betónu. Plot bol zrealizovaný v roku 1980 a jeho životnosť odhadujem na 50 rokov.
Prípojka pitnej vody
Prípojka pitnej vody na obecný vodovod bola zrealizovaná cez navŕtavací pás plastovým potrubím uloženým v ryhe, v smere do vodomernej šachty a do objektu predajne. Prípojka má dĺžku 26,0 m a je po dĺžke označená ochranným umelohmotným pásom. Zhotovená bola v roku 1983 a jej životnosť odhadujem na 50 rokov.
Vodomerná šachta
Vodomerná šachta bola zrealizovaná ako monolitická železobetónová konštrukcia s podlahou zo štrku. Vstupný otvor je osadený oceľovým poklopom. Rozmery šachty sú (š*d*h) 1,20 m*1,20 m*1,30 m a svojim vyhotovením zodpovedá požiadavkám príslušnej normy. Zhotovená bola v roku 1983 a jej životnosť odhadujem na 50 rokov.
Prípojka kanalizácie
Prípojka kanalizácie v dĺžke 36,0 m bola vybudovaná na odvod splaškových vôd z predajne a jej príslušenstva do verejnej kanalizačnej siete. Osadená je plastovým kanalizačným potrubím s priemerom 150 mm v ryhe so sklonom 3% na pieskovom lôžku. Zhotovená bola v roku 2001 a jej životnosť odhadujem na 50 rokov.
Prípojka zemného plynu
Prípojka zemného plynu s oceľovým potrubím do domu, v dĺžke 20,0 m bola zrealizovaná tak, aby bola v súlade s príslušnými normami. Meranie a regulácia tlaku je v skrinke osadenej do plotu. Prípojka bola zhotovená bola v roku 2001 a jej životnosť odhadujem na 50 rokov.
Prípojka elektrického prúdu
Nová svetelná a motorická elektrická prípojka NN bola zrealizovaná ako káblová, vzdušná s jedným káblom Al 4*16 mm2 v celkovej dĺžke 4,5m. Prípojka je vedená zo stĺpika umiestneného na konzole osadenej na fasáde objektu. Zo stĺpika je vedená do rozvádzača s hlavnými poistkami a meraním spotreby umiestneného na fasáde domu. Zhotovená bola v roku 2001 a jej životnosť odhadujem na 50 rokov.
Betónové plochy
Spevnené plochy sú plochy na nádvorí povedľa plotu. Vybudované sú z monolitického betónu priemernej hrúbky 10 cm, s celkovou plochou 220 m2. Spevnené plochy boli vybudované v roku 2001 a ich životnosť odhadujem na 50 rokov.
Zámková dlažba
Časť spevnených plôch na nádvorí, pozdĺž objektu je zrealizovaná ako zámková dlažba kladená do zhutneného piesku. Celková plocha zámkovej dlažby je 280 m2. Zámková dlažba bola zhotovená v roku 2001 a jej životnosť odhadujem na 50 rokov.
Analýza polohy nehnuteľností:
Hodnotené nehnuteľnosti sa nachádzajú v okresnom meste Nové Zámky, ktoré administratívne patrí do Nitrianskeho kraja. Nové Zámky ležia na križovatke štátnych ciest I tr. č. 64 z Komárna cez Nitru do Žiliny a č. 75 z Lučenca cez Galantu do Bratislavy. Najbližšími mestami v okolí Nových Zámkov sú Hurbanovo (13 km), Šurany (14 km), Komárno (30 km), Šaľa (34 km) a Nitra (40 km). Mesto svojim približne 41.700 obyvateľom poskytuje primerané administratívne, kultúrne, spoločenské, športové a hospodárske zázemie. V meste sídli okrem mestského úradu aj polícia, pošta, okresný súd, prokuratúra, daňový úrad a ďalšie štátne orgány. Ďalej sú v meste materské, základné, stredné školy a pobočky vysokých škôl, základná umelecká škola a centrum voľného času. Zdravotná starostlivosť obyvateľov je zabezpečená prostredníctvom fakultnej nemocnice s poliklinikou, ďalších zdravotníckych a sociálnych zariadení a lekární. V meste je rozvinutá sieť obchodov a služieb, vrátane reštauračných a hotelových a tiež tu sídlia mnohé obchodné reťazce. V meste majú zastúpenie všetky významné banky a poisťovne. Pre obyvateľov mesta sú vybudované viaceré kultúrne ustanovizne a športové areály. Priamo v meste je rozvinutý priemysel zabezpečujúci dostatok pracovných príležitostí, vďaka čomu priemerná nezamestnanosť nedosahuje 10 %. Spojenie mesta je zabezpečované pravidelnou autobusovou a železničnou dopravou. Nové Zámky sú pri tom významným železničným uzlom pre smery do Bratislavy, Nitry, Komárna a Štúrova. V meste funguje systém MHD a taxislužba.
Hodnotená viacúčelová budova sa nachádza mimo stredu mesta, v zástavbe polyfunkčných a obchodných objektov, na Jiráskovej ul. 29. Jiráskova ulica je jednou vedľajších komunikácií mimo centra mesta, v blízkosti štátnej cesty I tr. č. 64 v smere do Nitry, resp. do Bratislavy. Centrum mesta reprezentované pešou zónou a Mestským úradom je vzdialené cca 1,2 km. V dosahu nehnuteľností sú vybudované všetky inžinierske siete (voda, kanalizácia, elektrická energia a zemný plyn). Vjazd na rovinatý pozemok je zo štátnej cesty dobrý.
Analýza využitia nehnuteľností:
Viacúčelová budova je využívaný na projektovaný účel - na podnikanie. Iné využitie sa bez stavebných zásahov nedá predpokladať.
Popis pozemkov:
Pozemok parc. č. 397 sa nachádza v zastavanom území mesta Nové Zámky, v katastrálnom území Nové Zámky. Evidovaný je na LV č. 1063, v registri "C" katastra nehnuteľností pre k.ú. Nové Zámky. Nové Zámky sú okresné mesto s 41.700 obyvateľmi, teda v kategórii od 20.000 do 50.000 obyvateľov. Hodnotená nehnuteľnosť je súbor dvoch viacúčelových objektov. Objekt predajne a príslušenstva je prízemný, čiastočne podpivničený so sedlovou strechou. Susedný objekt garáží a skladov je prízemný so sedlovou strechou. Dopravné spojenie mesta Nové Zámky s okolím je zabezpečené pravidelnou železničnou a autobusovou dopravou, vrátane MHD a taxislužby. Viacúčelová budova, vo vzťahu k obchodnému a spoločenskému centru je mimo stredu mesta, s dochádzkovou vzdialenosťou do centra cca 1,2 km. Pozemky pri objektoch sú zastavané plochy a nádvoria v zastavanom území obce, s možnosťou pripojenia sa na obecný vodovod, kanalizáciu, rozvod elektrickej energie, rozvod zemného plynu a pozemný telefón .

  • Cena 66 000,00 EURObjekt je v dražbe, cena nie je finála. navrhnúť cenu
  • Vložené 9. 9. 2016
  • Číslo inzerátu AR-06NB-102516 (PSO184/16)
  • Katastrálne územie NOVE ZAMKY

Kontaktovať makléra

Miroslav Martvoň
Miroslav Martvoň Správca dražby Telefón: +421232202734 E-mail: martvon@platitsaoplati.sk
Change the CAPTCHA code
Kontaktovať
Platiť sa oplatí s.r.o Košická 56 82108 Bratisalava Telefón: 02/32202713, 02/32202714 E-mail: drazby@platitsaoplati.sk Web:
 
TOPlist TOPlist