Dražba, 4-izb. byt, 80 m2, Kysucké Nové Mesto, 9. Mája 49 000,00 EUR navrhnúť cenu

DRAŽBA 4-izbový byt na ulici 9. mája v Kysuckom Novom Meste

Byt č. 21
Popis bytového domu
Bytový dom je postavený v obytnom súbore mesta Kysucké Nové Mesto. Bytový dom sa nachádza na ul. 9. mája. Budova je osempodlažná a má štyri vchody s vonkajšími predloženými schodmi. Podlažie je čiastočne zapustené v teréne. Obytné domy na sídlisku sú postavené na rovinatom teréne. Sídlisko má dobudovanú potrebnú infraštruktúru a občiansku vybavenosť. Prístup k obytnému domu je po spevnených miestnych cestách a chodníkoch, parkovacie plochy a oddychové plochy sa nachádzajú medzi jednotlivými budovami. K jednotlivým obytným domom sú zriadené prípojky vody, elektrické prípojky VN a NN, teplovodné prípojky z výmenníkovej stanice a sídliskovej kotolne, plynová prípojka, kanalizačné prípojky, prípojky káblovej televízie, telefónne prípojky. Bytový dom bol daný do užívania v roku 1980.
Dispozičné riešenie:
Budova má osem podlaží, štyri vchody, 1. podlažie je čiastočne zapustené v terénu. Pôdorys budovy je jednoduchý, obdĺžnikového tvaru. Bytový dom je typizovaný, panelový. Založenie stavby je plošné na základových železobetónových roštoch a železobetónových pilótach. Konštrukčný systém stavby je zo železobetónových, prefabrikovaných zvislých a vodorovných plošných prvkov – panelov vzájomne pospájaných na stavbe. Strecha je rovná a jednoplášťová. Vstup je riešený samostatnými predloženými schodmi, budova má vo vchodoch schodišťa a osobné výťahy. Bytový dom má na 1.n.p. miestností technickej vybavenosti, sklad bicyklov, miestnosť pre upratovačku, kočikáreň, miestnosť pre meranie spotreby elektriny a spotreby vody, sušiareň, miestností s pivničnými kobkami, chodbu, schodisko, výťah. Na 2. až 8. n. p. je 20 bytov. V bytovom dome je 80 bytov. Orientácia miestností v byte je na východnú a západnú stranu. Na 1.n.p. sa nachádzajú spoločné zariadenia bytového domu a pivnice. Na 2.n.p. až 8.n.p. sa nachádza spojovacia chodba pred vstupom do jednotlivých bytov, elektrické istiace a meracie skrine pre jednotlivé byty, požiarny hydrant a tri byty. Na 8.n.p. je zo spojovacej chodby výstup na strechu a ku strojovni výťahu.
Technický popis spoločných častí a spoločných zariadení:
Spoločnými časťami bytového domu sú: základy, obvodové múry, vchody, schodište, markíza, chodby, zádveria, priečelia, strecha, vodorovné a zvislé konštrukcie, izolačné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami bytového domu sú: bleskozvody, vodovodné, kanalizačné, elektrické a teplonosné prípojky a rozvody s uzavieracími ventilmi, šachty na technické zariadenie budov, odpadové potrubia vrátane odbočiek, elektrické rozvody do skríň merania po ističe, osvetlenie spoločných priestorov, elektrický vrátnik vrátane rozvodov, miestnosť pre bicykle, miestnosť na meranie spotreby vody, elektriny, miestnosť pre upratovačku, sušiareň, kočikáreň, spoločné televízne antény. Vzhľadom na súčasný technický stav bytového domu, bytový dom je bežne udržiavaný, v roku 2000 bola opravená krytina na streche, výmena okien na spoločných priestoroch v roku 2010, výmena vonkajších vstupných dverí za kovové v roku 2010, výmena schránok a domového vrátnika v roku 2010, zateplenie fasády a vonkajšia úprava fasády v roku 2000.

Základy – železobetónové základové pásy so železobetónovou, železobetónové pilóty, základovou doskou s vodorovnou izoláciou proti vode a zemnej vlhkosti. Zvislé a vodorovné nosné konštrukcie – plošné, železobetónové, sendvičové panely hr. 300 mm vzájomne pospájané a zmonolitnené betónovou zálievkou. Schodišťové ramená sú prefabrikáty vzájomne spojené s podestou a medzipodestou, ktoré sú monolitické, železobetónové. Deliace konštrukcie – priečky sú z montovaných prefabrikovaných panelov hr. 250, 150, 125 mm. Vodorovné konštrukcie – prefabrikované, železobetónové stropné panely vzájomne pospájané na stavbe. Strecha – rovná, jednoplášťová. Krytina strechy – izolačné pasy z ťažkej lepenky vzájomne zvarované. Oprava strešnej krytiny v roku 2000. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu opravené v roku 2000. Schodiská – prefabrikáty železobetónové. Stupne sú betónové, nalepené PVC, na podestách a na chodbách. Vnútorná úprava povrchov – vápennocementové, hladké omietky. Vonkajšia úprava povrchov – zateplenie polystyrénom, silikátová úprava povrchu, škárovanie medzi panelmi je izolačným tmelom. Balkóny sú opravené. Opravy sa realizovali v roku 2000. Okná – na spoločných priestoroch, sú okna plastové, zdvojené. Parapetné dosky vonkajšie sú vymenené v roku 2010. Dvere – vonkajšie sú kovové, čiastočne zasklené, vymenené v roku 2010. Ostatné dvere vnútorné sú pôvodné. Na spoločných priestoroch sú plné, hladké kovové a drevené, v oceľovej zárubni. Podlahy – v spoločných priestoroch sú položené PVC, na chodbách PVC a dlaždice, v bytoch sú podlahy podľa výberu vlastníka bytu, na balkónoch je položená keramická dlažba. Vykurovanie – nízkotlakové, nútené, napojené na centrálnu mestskú tepláreň a výmenníkovú stanicu, vykurovacie telesá sú plechové radiátory, rozvodové potrubie je z oceľových rúr, izolovaných. Elektroinštalácia – rozvodná sústava 3 NPE a 1 NPE, rozvody pre osvetlenie spoločných priestorov a bytov 230 V, rozvody pre zásuvkový okruh 230 V, rozvod trojfázový k jednotlivým bytom, istenie ELI vývodmi k ističom a poistkovým automatom v hlavnom rozvádzači, ktorý je na prízemí, podružné rozvádzače na jednotlivých podlažiach sú pre jednotlivé byty, elektrické rozvody sú káblami AYKY uloženými na roštoch a v bytoch sú v rúrkach pod omietkou. Bleskozvod – vedenie a zvody sú v prevedení otvorený zvod, na streche je hrebeňová sústava, vedenie v zemi je z pozinkovaného oceľového drôtu, plošné územňovacie pásy sú FeZn. Bol opravený v roku 2000. Vnútorný vodovod – vodovodná prípojka je napojená ne hlavný, sídliskový rozvod a zaústená do jednotlivých vchodov, vodorovné rozvody vody teplej a studenej sú na 1.p.p. pod stropom, stúpacie rozvody sú v šachtách TZB na jednotlivé podlažia a odbočkami s vodomermi ku zariaďovacím predmetom jednotlivých bytov. Rúry sú oceľové, izolované. Zdroj teplej vody je sídlisková kotolňa. Požiarny rozvod vody je samostatne vedený na jednotlivé podlažia ukončený na spojovacej chodbe. Vnútorná kanalizácia – splašková kanalizácia je z jednotlivých bytov do odpadového potrubia v šachte TZB a ležatým rozvodom je napojená na kanalizačný zberač. Dažďová kanalizácia je samostatná zo strešných vpusti a zaústená do kanalizačného zberača dažďovej kanalizácie. Rozvod zemného plynu je k jednotlivým bytom. Meranie plynu je v šachte v byte. Výťahy – osobné.

Popis bytu č. 21:
Byt sa nachádza vo vchode č. D, na 6. poschodí, v krajnej sekcii bytového domu. V byte sú predsieň, štyri izby, kuchyňa, špajza, kúpeľňa, WC, balkón. Pivnica ako príslušenstvo bytu je umiestnená na 1.n.p. Byt je oddelený od spoločných priestorov vstupnými dverami so zárubňou. Prístup k bytu od vchodu je schodiskom a osobným výťahom. V priestore vonkajšej chodby je istiaca skriňa s meračmi elektrickej spotreby. V byte sú vodomery teplej a studenej vody. V predsieni, v kúpeľni a vo WC je keramická dlažba, v izbách je zhotovená laminátová podlaha, balkón bol opravený v roku 2000, na podlahe je keramická dlažba. Hygienické miestností WC a kúpeľňa sú v murovanom bytovom jadre, ktorý má vaňu, umývadlo, vo WC je splachovacie WC Combi. Prestavba bytu bola ukončená v roku 2011. Okná sú plastové, zdvojené vymenené v roku 2010. Dvere sú drevené plné a dyhované v oceľovej zárubni. Vstupné dvere sú protipožiarne v oceľovej zárubni. V kuchyni je kuchynská linka, elektrický sporák, odsávač pary, zabudovaná chladnička s mrazničkou, nerezový drez zabudovaný v kuchynskej linke a vodovodná, páková batéria. Časť kuchynskej linky a steny sú obložená keramickým obkladom. Jednotlivé rozvody sú v šachte TZB, ktorá sa nachádza v časti WC. Ku bytu sú vyhotovené rozvody vodovodné, kanalizačné, elektrické, rozvody vykurovania a slaboprúdové rozvody. Na rozvodoch teplej a studenej vody a plynu sú nainštalované merače vody. Na pôvodných plechových radiátoroch sú termoregulačné hlavice a merače tepla. Byt bol daný do užívania v roku 1980. Byt je rekonštruovaný v roku 2010 až 2011 a je udržiavaný.
Vybavenosť bytu:
Vnútorná úprava bytu – vápenná omietka, hladená s maľbou. Bytové jadro – murované, v kuchyni, v kúpeľni a vo WC sú keramické obklady. Podlahy – v obytných miestnostiach sú veľkoplošné, laminátové parkety, v kuchyni, v kúpeľni a vo WC je keramická dlažba. Obklady – v kuchyni, v kúpeľni a vo WC. Okná – plastové, zdvojené s dvojitým zasklením. Dvere – vstupné dvere sú bezpečnostné, protipožiarne, vnútorné dvere sú plné, dyhované v oceľových zárubniach. Kúpeľňa – smaltovaná vaňa, keramické umývadlo, vodovodné batérie pákové. WC – splachovacie COMBI. Kuchyňa – kuchynská linka, nerezový drez s vodovodnou, pákovou batériou, elektrický sporák, odsávač pár, chladnička a mraznička. Vykurovanie – ústredné, vykurovacie telesá sú plechové radiátory s regulačnými hlavicami. Zvislé rozvody potrubí a merače spotreby vody a plynu sú umiestnené v šachte TZB. Kanalizácia – splašková s odpadom z kuchyne, z WC a z kúpeľne. Elektroinštalácia- svetelný a zásuvkový okruh na 230 V s istením v byte. Elektrický domáci vrátnik je umiestnený v predsieni na stene pri vstupných dverách. Balkón je zrekonštruované v roku 2000, podlaha má dlažbu, zábradlie je vymenené. Predsieň – vstavaná skriňa. Pivnica – steny sú murované, podlahy sú betónové, dvere sú drevené, zvlakové.
Predmetný pozemok sa nachádza v obytnej časti mesta, na ul. 9. mája, v okresnom meste Kysucké Nové Mesto. Na pozemkoch sú postavené bytový dom s. č. 1180 a spevnená plocha parkoviska. V meste a v uvedenej lokalite je vyhovujúca technická a občianska vybavenosť. Pozemok je situovaný v širšom centre mesta, v obytnej časti mesta, vzdialenosť od centrálneho námestia je do 1500 m. Terén pozemku je rovinatý, upravený. Na pozemku sa nachádzajú prípojky vody, kanalizácie, plynovodu, teplovodná prípojka, elektrické prípojky NN a VN, prípojka káblovej televízie, internetu, telefónu. V danej lokalite je zvýšený záujem o kúpu podobných pozemkov.

 • Cena 49 000,00 EUR navrhnúť cenu
 • Vložené 3. 3. 2016
 • Číslo inzerátu AR-0B79-100490 (202914)
 • Lokalita 9. Mája
 • Dobrovolná dražba Nie
 • Forma vlastníctva osobné
 • Celková úžitková plocha 80 m2
 • Celková podlah.plocha 80 m2
 • Spôsob kúrenia ústredné - plynové
 • Počet izieb 4

Kontaktovať RK

Change the CAPTCHA code
Kontaktovať
Licitor reality, s.r.o. Sládkovičova 6 01001 Zilina Telefón: +421 907 854 587, +421 918 900 100 E-mail: lrolkova@licitor.sk Web:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 
TOPlist TOPlist