Predaj, 3-izb. byt, Dunajská Streda 48 750,00 EUR navrhnúť cenu

Byt Dunajská Streda

Najnižšie podanie
48 750,00
Dátum a čas dražby:
19.01.2017 12:15
Miesto dražby
Salónik 1 na prízemí, Hotela DREAM, Kapitulská 12, 917 01 Trnava, okres Trnava, Trnavský kraj.
Dražobná zábezpeka
10 000,00
Dobrovolná dražba
Áno
Dátum 2. verejnej obhliadky
17.01.2017 13:00

Dražba - byt č.2, 2.NP (1.poschodie), Spojná ul. č. 3B, súpisné č. 6354, parcela č. 37/380, 37/381, k.ú. Malé Blahovo, obec Dunajská Streda, okres Dunajská Streda
Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotené nehnuteľnosti neboli sprístupnené, ohodnotenie predmetu dražby bolo vykonané v zmysle § 12 ods.3 zákona č.527/2002 o dobrovoľných dražbách, v znení neskorších predpisov ("ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii"). Z dôvodu neumožnenia vykonania obhliadky nie je možné určiť presné technické ani dispozičné riešenie ohodnocovaných nehnuteľností, rovnako ani ich užívaciu schopnosť.
Ohodnocovaný byt č. 2 sa nachádza na 2.NP (1.poschodí) rodinného domu na Spojnej ulici č. 3B v meste Dunajská Streda, so súpisným číslom 6354, k.ú. Malé Blahovo, obec Dunajská Streda, okres Dunajská Streda. Rodinný dom má dva vchody (každý byt samostatne) a jedno samostatné vertikálne komunikačné jadro, v ktorom sa nachádza jedno samostatné schodisko. Rodinný dom má celkom 2 nadzemné podlažie a je nepodpivničený. Na každom podlaží počínajúc 1. nadzemným podlažím je celkom 1 byt, celkom je sú v tomto rodinnom dome 2 byty.
Celková podlahová plocha bytu vrátane príslušenstva je podľa podkladov poskytnutých zadávateľom 68,31 m2 (Znalecký posudok č. 181/2015, vyhotovil Ing. Juraj Kőből, zo dňa 29.09.2015 - kópia). Ohodnocovaný byt je 3-izbový.
Ide o štandardnú nehnuteľnosť, ktorej technický stav a estetický vzhľad plne zodpovedá jej veku a spôsobu vyhotovenia - ide o byt v novostavbe. Vzhľadom na tieto skutočnosti som aj pri stanovení koeficientu vybavenosti a aj koeficientu polohovej diferenciácie postupoval tak ako je uvedené v tomto posudku. Rodinný dom a v ňom sa nachádzajúci ohodnocovaný byt je zhotovený zo štandardných materiálov, stupeň a kvalita prevedenia zodpovedá bežnej praxi, veku jednotlivých častí a platným technickým normám. Byt je a zrejme aj bude využívaný na obytné účely. V rodinnom dome sa nenachádzajú prevádzkové priestory. Rodinný dom bol podľa podkladu poskytnutého zadávateľom (Potvrdenie o veku stavby, vydané Mestský úrad Dunajská Streda, Mestský úrad - odbor stavebný, zo dňa 10.08.2016 - kópia) a odborného posúdenia znalca daný do užívania v roku 2013. Vzhľadom na skutočnosť, že väčšina konštrukcií rodinného domu je v pôvodnom stave, opotrebenie bytu som stanovil na základe odborného odhadu. Celkové, výpočtom stanovené opotrebenie zodpovedá reálnemu technickému stavu zistenému znalcom pri obhliadke. Základná životnosť rodinného domu je znalcom stanovená na 100 rokov, predpokladaný rok dožitia objektu je rok 2113. Dokončenosť jednotlivých častí a konštrukcií rozostavaných častí bytu a rodinného domu určujem v percentách.
S vlastníctvom bytu je spojené aj spoluvlastníctvo na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku - v podiele 6580/13672. Veľkosť spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu a na zastavanom pozemku je určená podielom podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru k úhrne podlahových plôch všetkých bytov a nebytových priestorov v dome.
Spoločnými časťami rodinného domu sa rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie : sú to základy domu, strecha, obvodové múry, priečelia, vchody, schodiská, chodby, terasy, vodorovné nosné konštrukcie, izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie, vstupná hala a komunikačný koridor.
Spoločnými zariadeniami rodinného domu sa rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto účelu : sú to miestnosti pre NN meranie, rozvody SKT, bleskozvody, komíny, vodovodné prípojky, kanalizačné prípojky, elektrické prípojky.

  • Cena 48 750,00 EURObjekt je v dražbe, cena nie je finála. navrhnúť cenu
  • Vložené 22. 7. 2016
  • Číslo inzerátu AR-06NB-102484 (PSO154/16)
  • Katastrálne územie MALE BLAHOVO

Kontaktovať makléra

Miroslav Martvoň
Miroslav Martvoň Správca dražby Telefón: +421232202734 E-mail: martvon@platitsaoplati.sk
Change the CAPTCHA code
Kontaktovať
Platiť sa oplatí s.r.o Košická 56 82108 Bratisalava Telefón: 02/32202713, 02/32202714 E-mail: drazby@platitsaoplati.sk Web:
 

Podobné reality

3-izb. byt, Predaj, Dunajská Streda - Rybný trh

Predaj, 3-izb. byt

Dunajská Streda, Rybný trh 43 990,00 EUR

odporúčame
3-izb. byt, Predaj, Dunajská Streda - Nám. priateľstva

Predaj, 3-izb. byt, 63 m2

Dunajská Streda, Nám. priateľstva 40 500,00 EUR

3-izb. byt, Predaj, Dunajská Streda - Nám. priateľstva

Predaj, 3-izb. byt, 82 m2

Dunajská Streda, Nám. priateľstva 51 000,00 EUR

3-izb. byt, Predaj, Dunajská Streda - širší centrum

Predaj, 3-izb. byt, 104 m2

Dunajská Streda, širší centrum 66 990,00 EUR

TOPlist TOPlist